× آپلود سریع فایل ورود عضویت رایگان

XFileSharing Features

 • Max upload file size
 • Storage space
 • Download volume
 • Remote URL upload
 • Download-Accelerators support
 • Downloads resume
 • No downloads delay
 • No downloads captcha
 • No Advertisements
 • When are your files deleted?

Free

 • 200 Mb
 • -
 • Unlimited
 • 5 روز بعد از آخرین بارگیری

Premium

 • Unlimited
 • 977 GB
 • Unlimited
 • هرگز

Registered

 • 8000 Mb
 • 977 GB
 • Unlimited
 • 30 روز بعد از آخرین بارگیری

بسته های خود را انتخاب کنید:فایل های کاربران ویژه پس از بازه زمانی عدم دانلود 45 روزه پاک نخواهند شد و به جای 1 ترابایت تا سقف 3 ترابایت اجازه آپلود خواهند داشت.
اشتراک ویژه

یک ماهه

ویژگی ها
 • قیمت: ۵٠,٠٠٠ IRT
 • 3 ترابایت فضا
 • نگهداری دایمی از فایل ها
 • حذف محدودویت 45 روز نگهداری
 • پشتیبانی با اولویت بالا
 • zarinpal

اشتراک ویژه
(1.74 روز)
ویژگی ها
 • قیمت: IRT 1.75
 • سرعت نامحدود
 • لینک مستقیم
 • حذف تبلیغات
 • پشتیبانی با اولویت
اشتراک ویژه
(2.07 روز)
ویژگی ها
 • قیمت: IRT 2.15
 • سرعت نامحدود
 • لینک مستقیم
 • حذف تبلیغات
 • پشتیبانی با اولویت
اشتراک ویژه
(3.49 روز)
ویژگی ها
 • قیمت: IRT 3.37
 • سرعت نامحدود
 • لینک مستقیم
 • حذف تبلیغات
 • پشتیبانی با اولویت
30 روز
IRT 100000
zarinpal

یا یکی از بسته های ترافیکی ما را انتخاب کنید:

1.74 GB
IRT 1.75
zarinpal
2.07 GB
IRT 2.15
zarinpal
3.49 GB
IRT 3.37
zarinpal