موجودی حساب: , فضای استفاده شده: GB, ترافیک در دسترس امروز: Unlimited

Profit rates for each 1000 downloads of your files

Tier / Length 10-100-100-1000 MB 100-1000-1000-10000 MB 1000-10000-* MB
Tier 1 $3$3$3
Tier 2 $2$2$3
Tier 3 $1$1$1
Tier 4 $1$1$1

Country Groups
Tier 1
Iran
Tier 3
Tier 2
Germany, France, United Kingdom
Tier 4
Other countries
Payout Rules
  • #1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi lacinia nunc sed fringilla vehicula.
  • #2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi lacinia nunc sed fringilla vehicula.
  • #3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi lacinia nunc sed fringilla vehicula.
  • #4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi lacinia nunc sed fringilla vehicula.
  • #5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi lacinia nunc sed fringilla vehicula.
  • #6. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi lacinia nunc sed fringilla vehicula.
  • #7. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi lacinia nunc sed fringilla vehicula.